Banner
  • 大循環水處理係統

    大循環水處理係統大循環廢水處理係統,實現廢水零排放,噴漆櫃廢水自動回歸,自動過濾,中和,壓渣,可達成噴漆櫃,水管道既時清潔作業,從爾提升產品品質,降低本係統與相關係統耗材的更換頻率,降低耗材成本現在聯係